การเรียกวิชาต่างๆ ในภาษาอังกฤษ

School subject (สคูล ซับเจคฺ) วิชาในห้องเรียน ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย reading รีดดิง วิชาการอ่าน writing ไรททิง วิชาการเขียน literature ลิทเทรเชอ วิชาวรรณกรรม Thai language ไท แลงเกวจฺ วิชาภาษาไทย English อิงลิชฺ วิชาภาษาอังกฤษ French เฟรนชฺ วิชาภาษาฝรั่งเศส German เจอแมน วิชาภาษาเยอรมัน Japanese เจแพนนีสฺ วิชาภาษาญี่ปุ่น Chinese ไชนีสฺ วิชาภาษาจีน social studies โซเชียล สตาดีสฺ วิชาสังคม sociology โซสิออลอจี สังคมวิทยา anthropology แอนโธรพอลอจี มานุษยวิทยา history ฮิสทรี วิชาประวัติศาสตร์ economics เอ็คคอนอมิคฺส วิชาเศรษฐศาสตร์ business […]

ภาษาอังกฤษ เบื้องต้น

ภาษาอังกฤษ-วิชาภาษาอังกฤษในหน้าที่ 1 นี้ใช้เป็นบทเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นปริญญาเอก-การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์แบบจะต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ 12 ประการ คือ:-1.ไวยกรณ์อังกฤษ2.บทสนทนาในภาษาอังกฤษ3.นิทานภาษาอังกฤษ4.วิธีจำคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ5.แปลภาษาอังกฤษเป็นไทยและแปลไทยเป็นอังกฤษ6.Essay Writing =การเขียนเรียงความ7.Letter Writing =การเขียนจดหมาย8.Report Writing =การเขียนรายงาน9.Speech Writing =การเขียนสุนทรพจน์10.News Writng =การเขียนข่าว11.Article Writing =การเขียนบทความ12.English Literature =วรรณคดีอังกฤษไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ-ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ:-1.พยัญชนะในภาษาอังกฤษ2.สระในภาษาอังกฤษ3.สัญญาลักษณ์และเครื่องหมายที่นำมาใช้ในภาษาอังกฤษ4.คำที่นำมาใช้ในภาษาอังกฤษพยัญชนะในภาษาอังกฤษ-พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี 26 ตัว แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ:-1.ตัวพิมพ์ใหญ่2.ตัวพิมพ์เล็ก3.ตัวเขียนใหญ่4.ตัวเขียนเล็กตัวพิมพ์ใหญ่– A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zตัวพิมพ์เล็ก-a […]