ภาษาอังกฤษ
-วิชาภาษาอังกฤษในหน้าที่ 1 นี้ใช้เป็นบทเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นปริญญาเอก
-การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์แบบจะต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ 12 ประการ คือ:-
1.ไวยกรณ์อังกฤษ
2.บทสนทนาในภาษาอังกฤษ
3.นิทานภาษาอังกฤษ
4.วิธีจำคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ
5.แปลภาษาอังกฤษเป็นไทยและแปลไทยเป็นอังกฤษ
6.Essay Writing =การเขียนเรียงความ
7.Letter Writing =การเขียนจดหมาย
8.Report Writing =การเขียนรายงาน
9.Speech Writing =การเขียนสุนทรพจน์
10.News Writng =การเขียนข่าว
11.Article Writing =การเขียนบทความ
12.English Literature =วรรณคดีอังกฤษ
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ
-ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ:-
1.พยัญชนะในภาษาอังกฤษ
2.สระในภาษาอังกฤษ
3.สัญญาลักษณ์และเครื่องหมายที่นำมาใช้ในภาษาอังกฤษ
4.คำที่นำมาใช้ในภาษาอังกฤษ
พยัญชนะในภาษาอังกฤษ
-พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี 26 ตัว แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ:-
1.ตัวพิมพ์ใหญ่
2.ตัวพิมพ์เล็ก
3.ตัวเขียนใหญ่
4.ตัวเขียนเล็ก
ตัวพิมพ์ใหญ่
– A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ตัวพิมพ์เล็ก
-a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z